Mitsubishi Electric стартира нов екологичен план

todd-quackenbush-7.jpg

3-годишните цели се очаква да изпълнят Екологичната политика на Mitsubishi Electric “ Визия за околната среда 2021“

Mitsubishi Electric обяви, че стартира своя девети 3-годишен екологичен план, който съответства на “ Визия за околната среда 2021“, дългосрочна екологична стратегия, която приключва през 2021 г., 100-годишнината от създаването на Mitsubishi Electric. Планът e съобразен с 5 от 17-те цели за устойчиво развитие на ООН, включително достъпна и чиста енергия (№ 7) и действия в областта на климата (№ 13).

Mitsubishi Electric осъществява 3-годишни екологични планове от 1993 г. насам, като цели да стане глобална, водеща зелена компания. Новият план се фокусира върху постигането на цели, залегнали във “ Визия за околната среда 2021“, включително намаляване емисиите на парниковите газове, влагане на ресурси и т.н. от средносрочна до дългосрочна перспектива, основана на Парижкото споразумение и с оглед на очаквания световен недостиг на вода в бъдеще.

Намаляване на парниковите газове

До края на фискалната година през март 2021 г. Mitsubishi Electric цели да намали общите годишни емисии на парникови газове, включително газове като въглероден диоксид и др. до 1,47 млн. тона на база еквивалент на въглероден диоксид.

Усилията за подобряване на енергийната ефективност на продуктите на Mitsubishi Electric се очаква да намалят емисиите на въглероден диоксид, генерирани от използването им, средно с 35%. 

Рециклиране

Mitsubishi Electric си е поставила за цел да намали общото потребление на вода и ще предприеме мерки, свързани с пестене и рециклиране в 80 свои обекта както в Япония, така и в други страни. В допълнение, усилията за сортиране и рециклиране на отпадъци са насочени към постигането на крайно обезвреждане на отпадъци с по-малко от 0,1% в Mitsubishi Electric и японски филиали и по-малко от 0,5% в дъщерни компании извън Япония. Очаква се ресурсните суровини да паднат до 40% от нивото на фискалната 2001 г. чрез по-леки и компактни продукти.

Опазване на биоразнообразието

Във всички производствени обекти в Япония, Mitsubishi Electric ще допринесе за опазване на биоразнообразието. Текущите дейности включват защита на ендемични видове, контрол на не местни видове и създаване на зеленина, подходяща за околните екосистеми. Дейностите по повишаване обществената информираност за природата в Япония, а именно „Класната стая на открито“ на Mitsubishi Electric и проектът за опазване на гората Сатояма, имат за цел да привлекат 51 000 участници, сравнени с 39 000-те, участвали през март 2018 г.

 Управление на околната среда

Mitsubishi Electric ще намали екологичните рискове на своите фабрики и ще подобри управлението на околната среда чрез засилване мониторинга на екологичните закони и регламенти като Европейските регулации на химични вещества и чрез разработването на технологии, съобразени с регулаторните промени във всички фабрики извън Япония.

 

Източник: http://www.mitsubishielectric.com/news/2018/0424.html

 

Advertisements